Serveis jurídics

Dret de Família

Procediments de guarda i custòdia 
Divorcis 

Dret Fiscal

Declaracions IRPF

Dret Penal

Acusació i defensa de delictes 

Dret Immobiliari

Contractes de lloguer
Contractes de compravenda
Desnonaments

Dret Processal Civil

Responsabilitat civil contractual i extracontractual
Assegurances
Accidents
Reclamacions de quantitat