Divorci de Mutu Acord

Fernández Advocats ofereix actualment la possibilitat de divorciar-se de mutu acord per un preu total de 1.100€

El procediment inclou atenció personalitzada, la configuració del conveni regulador i de la demanda de divorci, així com les despeses de procurador, per tant, tots els tràmits necessaris per obtenir una sentència de divorci amb un contingut equilibrat a les pretensions d’ambdós cònjuges.

El divorci de mutu acord és aquell acord entre els cònjuges contingut en el conveni regulador firmat per ambdues parts que determina com s’han de repartir els béns, la custodia i el règim de visites respecte als fills menors d’edat, la dissolució del règim matrimonial, la prestació d’aliments i la pensió compensatòria quan correspongui.

Una vegada firmat el conveni regulador s’ha de presentar la demanda de divorci de mutu acord acompanyada del corresponent conveni davant del jutjat. Posteriorment, les parts són citades per a la ratificació del contingut del conveni davant el jutjat mitjançant la firma del mateix, procedint el jutge competent a dictar la sentència de divorci i la inscripció d’ aquesta en el Registre Civil corresponent.

El divorci de mutu acord venia precedit anteriorment d’un procediment de separació, actualment no és necessari i els cònjuges poden sol·licitar el divorci directament, és el que habitualment s’ha vingut a denominar “divorci express” per l’agilitat d’aquest procediment en relació a èpoques passades. Així mateix, aquest procediment és d’ aplicació a la separació de les parelles de fet.

El nostre despatx d’advocats presta els seus serveis jurídics des de fa més de 30 anys i durant el transcurs de dues generacions, éssent especialitzats en diverses branques del dret, entre elles les separacions i els divorcis.